PBKM

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), po pozytywnej opinii rady nadzorczej podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 1,8 zł dywidendy na akcję z zysku netto wypracowanego w 2016 roku, podała spółka. "Zgodnie z wnioskiem zarządu spółki rekomendowane jest, aby zysk netto w wysokości 20 041 672,73 zł został przeznaczony:
- w części odpowiadającej kwocie 8 522 676,00 zł, tj. 1,80 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy;
- w pozostałej części tj. w kwocie 11 518 996,73 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Zarząd spółki rekomenduje ponadto, aby dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2017 r., podano także.


Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 15 maja o wypłacie dywidendy wysokości 1,8 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka.

Atal

Atal wprowadził do oferty 250 lokali w inwestycji Baltica Towers w Gdańsku, w tym 113 lokali w budynku mieszkalnym i 134 w części aparthotelowej, podała spółka.

Reklama

Polnord

Polnord zwiększył stan posiadania akcji spółki Korporacja Budowlana Dom (KB Dom) do 34,65% z 31,72%, podała spółka. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że ie zamierza ogłaszać wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KB Dom. "Zwiększenie stanu posiadania jest wynikiem przejęcia na własność przez Polnord przedmiotu zabezpieczenia w postaci 290 000 akcji spółki KB Dom w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domów maklerskich. Polnord nie zamierza ogłaszać wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, gdyż z uwagi na tryb przejęcia akcji [...] zwolniony jest z tego obowiązku" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Vistal Gdynia

Akcjonariusze Vistalu Gdynia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistal i spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania rady nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 589 tys. zł na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Vivid Games

Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 10 500 trzyletnich obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej, która rozpocznie się 18 kwietnia. "Oferta publiczna obligacji rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2017. W tym samym dniu emitent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne dotyczące oferty" - czytamy w komunikacie. W warunkach emisji obligacji podano, że ich dzień wykupu przypada na 5 maja 2020 r.

Zapisy na trzyletnie obligacje serii A Vivid Games rozpoczęły się dziś i potrwają do 28 kwietnia, podała spółka. Z emisji papierów dłużnych spółka zamierza pozyskać do 10,5 mln zł na produkcje, marketing, pozyskanie licencji i kapitał obrotowy. >>>>

Macrologic

Macrologic odnotował 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bloober Team

Walne zgromadzenie Bloober Team zdecyduje 4 maja br. o upoważnieniu zarządu do skupu do 4% akcji własnych, które zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom w ramach programu motywacyjnego. Wielkość programu będzie zależała od tego, czy spółka wypracuje w br. 10, 15 czy 20 mln zł zysku netto, podała spółka. >>>>

The Dust, Tech Invest Group

The Dust zakończył proces przekształcania formy organizacyjno-prawnej w spółkę akcyjną i chce zadebiutować na NewConnect nie później niż w III kwartale 2017 r, poinformowała spółka Tech Invest Group, do której należą akcje The Dust. >>>>

Prime Minerals

Prime Minerals zakończył ofertę prywatną akcji w ramach kapitału docelowego i pozyskał 13,5 mln zł na drugi etap realizacji kopalni na wyspie Sulawesi w Indonezji, podała spółka. >>>>

CD Projekt

CD Projekt wnioskuje o wypłatę 100,92 mln zł, czyli 1,05 zł na akcję, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, podała spółka.>>>>

Trakcją PRKiI

Konsorcjum z Trakcją PRKiI jako liderem podpisało umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Warszawa - Poznań w obszarze LCS Łowicz, na odcinku Sochaczew - Żychlin. Planowany udział Trakcji wynosi 428,5 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Mercor

Mercor nabył 82% udziału w kapitale zakładowym SP Zero od dwóch osób fizycznych, podała spółka. Łączna cena nabycia udziałów to 8 200 zł, przy czym Mercor zamierza dokapitalizować nabytą spółkę pożyczką w wysokości 3 mln zł. >>>>

ZA Puławy

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 118,51 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>