Tuż po godzinie 12:00 kurs akcji Qumaka na GPW spadał o 24 proc. Za jeden walor płacono 3,99 zł.

"Według wstępnych szacunków w omawianym okresie spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 424 mln zł,
- wynik brutto w wysokości ok. -34 mln zł (strata),
- wynik netto w wysokości ok. -43 mln zł (strata).
Wynik spółki to skutek zawiązania rezerw oraz odpisów nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną roku 2016, a będących efektem działalności spółki w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie spółki.

Powyższy szacunek spółka uzasadnia następująco:

"1.aktualizacja poziomu rezerw na koszty serwisowo-gwarancyjne, w związku ze zmienioną metodologią analizy i kalkulacji tych rezerw zgodnie z rekomendacją audytora, uwzględniającą szczegółową identyfikację kosztów serwisowo-gwarancyjnych dla każdego kontraktu, o dodatkową kwotę łącznie 4,8 mln zł,
2. likwidacja wartości niematerialnych i prawnych pozostałych po realizacji kontraktu e-Dolny Śląsk w kwocie 4,6 mln zł, z powodu braku możliwości ich rekomercjalizacji oraz odpis z tytułu przeszacowania, poprzez pomniejszenie wartości magazynów w kwocie 3,4 mln zł
3. w związku z wystawieniem i nieprzyjęciem przez zamawiającego faktury za etap 5 projektu ISOK, nieukończonego z powodu wypowiedzenia umowy przez zamawiającego, nastąpiło końcowe rozliczenie kosztów tego kontraktu o wartości 18,9 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka poinformowała również, że spadek przychodów i zamówień na rynku publicznym obniżył się o ok.50%, z uwagi na przedłużający się proces rozpisywania projektów finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych. "Ponadto spółka wykonała analizy aktywa dotyczącego podatku odroczonego. W efekcie, wobec uwarunkowań i perspektyw rynkowych, zdecydowała się na przeszacowanie tego aktywa, co bezpośrednio obniżyło wynik netto o wartość 8 mln zł" - czytamy dalej.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016 roku nastąpi 28 kwietnia 2017 roku.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. 

>>> Czytaj też: Czekając na drugą turę. Co francuskie wybory oznaczają dla inwestorów?