"Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to blisko 370 tys. MWh (ok. 33 mln m sześc.) gazu" - napisano w raporcie.

Zgodnie z przepisami, firmy, które importują gaz ziemny do Polski, są zobowiązane utrzymywać zapasy obowiązkowe tego paliwa w magazynach gazu w Polsce lub w państwach, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obowiązek ustawowy można również spełnić, jeżeli zawrze się tzw. umowę biletową, czyli zlecając innemu podmiotowi utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu w magazynach. Dzięki usłudze biletowej importerzy gazu nie muszą samodzielnie gromadzić i utrzymywać obowiązkowych zapasów gazu w magazynach.

PGNiG będzie utrzymywać zapasy gazu na zlecenie w magazynach firmy Gas Storage Poland zlokalizowanych w Polsce, w których PGNiG wynajęło odpowiednie pojemności magazynowe i zatłoczył gaz.

Uruchomienie zapasu obowiązkowego następuje na wniosek ministra energii w przypadku zakłócenia w dostawach gazu, uszkodzenia lub zniszczenia sieci lub wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego. (PAP Biznes)