"Kondycja sektora przedsiębiorstw w III kw. 2017 r. pozostała dobra i stabilna, zwłaszcza w zakresie popytu. Dzięki dalszemu oczekiwanemu wzrostowi sprzedaży i produkcji perspektywy dla firm na IV kw. br. rysują się optymistycznie. Natomiast prognozy o horyzoncie rocznym zostały nieznacznie skorygowane w dół" - napisano w raporcie.

"Może być to efektem rosnących kosztów produkcji oraz raportowanych przez przedsiębiorstwa problemów, w tym zwłaszcza zmieniającego się otoczenia fiskalno-legislacyjnego, powodującego wzrost niepewności co do rozmiarów przyszłych obciążeń podatkowych, administracyjnych i sprawozdawczych" - dodano.

Rosną prognozy zamówień, popytu i produkcji.

"Prognozy zamówień, popytu oraz produkcji na IV kw. br. pozostają w trendzie rosnącym. Możemy zatem oczekiwać dalszego wzrostu sprzedaży, w tym zarówno krajowej, jak i eksportowej. Optymizm oczekiwań rośnie w większości analizowanych sekcji i klas" - napisano.

Ankietowane przedsiębiorstwa spodziewają się wyższej inflacji.

"Zdaniem ankietowanych w dłuższym okresie inflacja nie powinna jednak dalej przyspieszać, na co wskazują stabilizujące się oczekiwania CPI na najbliższe 12 miesięcy. Przyczyną przewidywanego wzrostu cen są głównie oczekiwane podwyżki cen surowców" - napisano.

"Wzrostowi inflacji sprzyjają jednak również rosnący szybko popyt, malejące zapasy i coraz wyższe oczekiwania płacowe pracowników" - dodano.

Problemy z pozyskaniem pracowników stają się najważniejszą barierą dla rozwoju polskich przedsiębiorstw.

"Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu planują zwiększać zatrudnienie. Popyt na pracę pozostaje wysoki, co przekłada się na wzrost problemów z pozyskaniem pracowników oraz rosnącą liczbę wakatów. Tym samym trudności z obsadzeniem stanowisk pracy powoli stają się najważniejszą barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw" - napisano.

"Kłopoty te tylko w części rozwiązuje dopływ pracowników spoza Polski - firmy, które zatrudniają obcokrajowców nawet częściej niż pozostałe przedsiębiorstwa deklarują bowiem brak pełnej obsady stanowisk. Sytuację przedsiębiorstw dodatkowo komplikują rosnące koszty zatrudnienia. Jest to problem nieco rzadziej obecnie wymieniany niż trudności w pozyskaniu pracowników, co można tłumaczyć nadal niskim poziomem płac" - dodano.

W IV kw. można oczekiwać dalszego wzrostu przeciętnej płacy.

"Podwyżki są efektem zarówno rosnących nacisków ze strony pracowników, jak i skutkiem wyższych obrotów i zysków, czyli dobrej sytuacji finansowej firm. Jednak w ocenie przedsiębiorstw wzrost wydajności coraz częściej nie nadąża za wzrostem wynagrodzeń" - napisano.

"W II kw. br. dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wzrosła i była dodania, ale na razie nie następuje wyraźne przyspieszenie inwestycji – zarówno relacja wydatków inwestycyjnych do majątku, jak i plany rozbudowy i rozwoju na III i IV kw. kształtują się na historycznie niskich poziomach. Dzieje się tak mimo rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych, korzystnych warunków popytowych i niskiej ceny kredytu" - napisano.

"Wśród powodów powstrzymywania się od inwestowania najczęściej podawane są te same trudności, które blokują również działalność bieżącą, tj. zmieniające się i niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstw otoczenie fiskalno-legislacyjne. Ważnym czynnikiem hamującym rozwój są w opinii ankietowanych również rosnące koszty pracy" - dodano. (PAP Biznes)