"Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę obowiązujących regulacji z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozszerzenie zakresu przepisów na wszystkie kanały dystrybucji" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

W uzasadnieniu do projektu podano, że regulacje będą miały wpływ na działalność Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Komisja Nadzoru Finansowego jest obecnie organem właściwym w sprawach nadzoru finansowego, w tym nadzoru ubezpieczeniowego obejmującego m.in. nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi. W ramach dodatkowych zadań KNF będzie zobowiązana m.in. uruchomić internetowy system rejestracji pośredników ubezpieczeniowych oraz monitorować rynek produktów ubezpieczeniowych. Zadania nałożone na KNF, co do zasady, powinny zostać zrealizowane w ramach obecnych zasobów kadrowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Niemniej w związku z nałożeniem dodatkowych obowiązków, w ocenie UKNF, ich wykonanie będzie wymagało przyznania dodatkowych środków i etatów. Postulat ten może być rozważony przy planowaniu budżetu państwa na kolejny rok" - czytamy.

W dokumencie podano także, że ustawa zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie.

"Nie powinno to stanowić istotnego obciążenia finansowego dla osób prawnych wykonujących dystrybucję ubezpieczeń lub dystrybucję reasekuracji, ponieważ również poprzednio (pomimo braku wymogu ustawowego) podmioty te organizowały szkolenia zawodowe dla pracowników zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość szkoleń w formie e-learningu, co zmniejsza koszty tych szkoleń" - czytamy także.>>> Czytaj też: Brak 30-krotności to brak emerytur pomostowych?