Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu


Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają od 14 do 20 listopada 2017 r. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada br. planowane jest ustalenie ceny emisyjnej.
Od 21 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. zaplanowane jest przyjmowanie zapisów inwestorów, do 23 listopada przydział akcji oferowanych, do 7 grudnia 2017 r rejestracja praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów i ok. 7 grudnia 2017 r. zakładany jest pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
"Przeprowadzenie oferty przyczyni się do redukcji kosztów finansowych. Skala oszczędności będzie oczywiście zależeć od tego, jakiej wysokości środki uda nam się pozyskać z emisji. Jeżeli nie zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.
Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding S.A.) w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice. PS Holdco zobowiąże się również do objęcia akcji nowej emisji na kwotę co najmniej 20 mln zł. W przypadku gdyby zapisy pozostałych inwestorów nie wystarczyły do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu, PS Holdco obejmie akcje w liczbie pozwalającej na spełnienie warunków emisji, przypomniano.
Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3% kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.
Pod koniec października Cognor Holding zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji oferowanych.
W połowie października Cognor w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami podjął decyzję o zawieszeniu oferty, z uwagi na niezadowalający popyt na oferowane akcje.
Zgodnie z wcześniej ogłoszonym prospektem, Cognor Holding miał zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w jej ramach 90-101 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
(ISBnews)