"Rewizja odzwierciedla coraz wyższe momentum światowego wzrostu oraz oczekiwany wpływ niedawno zatwierdzonych zmian w polityce podatkowej w USA. (...) Wpływ pakietu podatkowego na poziom produkcji w Stanach Zjednoczonych i głównych partnerów handlowych USA odpowiada za około połowę skumulowanej rewizji prognoz globalnego wzrostu na lata 2018-19" - napisano w raporcie.

"Oczekuje się, że zmiany w polityce podatkowej USA będą stymulować aktywność (w gospodarce - PAP), a w krótkim terminie jej motorem będzie impuls inwestycyjny po obniżce podatków dla firm. Skutki (cięcia podatków - PAP) dla wzrostu gospodarczego w USA szacowane są jako pozytywne do 2020 r., 1,2 proc. w ujęciu skumulowanym do tego roku (...). W świetle wyższego deficytu fiskalnego (...) oraz czasowego charakteru niektórych propozycji (podatkowych - PAP), prognozy zakładają niższą ścieżkę wzrostu przez kilka lat po 2022 r." - dodano.

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków.

Prognozy styczeń '18 Różnica względem prognoz z X '17
dane w proc. 2018 2019 | 2018 2019
Świat 3,9 3,9 | 0,2 0,2
Gospodarki rozwinięte 2,3 2,2 | 0,3 0,4
Gosp. rozwijające się i wschodzące 4,9 5 | b/z b/z
Europa wschodząca i rozwijająca się 4 3,8 | 0,5 0,5
USA 2,7 2,5 | 0,4 0,6
Strefa Euro 2,2 2 | 0,3 0,3
Japonia 1,2 0,9 | 0,5 0,1
UK 1,5 1,5 | b/z -0,1
Chiny 6,6 6,4 | 0,1 0,1
Indie 7,4 7,8 | b/z b/z

MFW ocenia, że bilans ryzyk dla prognoz światowego wzrostu w krótkim terminie jest zasadniczo neutralny, lecz w średnim terminie dominują w nim czynniki negatywne.

"Po pozytywnej stronie poczytywać można fakt, iż w krótkim terminie cykliczne ożywienie może okazać się mocniejsze - zwyżka aktywności i luźniejsze warunki finansowania napędzają się wzajemnie. Z drugiej strony, wysokie wyceny aktywów oraz mocno skompresowane premie terminowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia korekty na rynkach finansowych, co mogłoby ograniczyć wzrost i zaufanie. (...) Negatywne ryzyka stwarzają również partykularne polityki, napięcia geopolityczne oraz niepewność polityczna w niektórych państwach" - ocenia MFW.

"Wyróżniającym się" zagrożeniem dla wzrostu może być, zdaniem MFW, zacieśnienie globalnych warunków finansowania, w krótkim lub dłuższym terminie. Fundusz wskazał przy tym, że rynki spodziewają się bardziej stopniowego zacieśniania polityki monetarnej na świecie niż zakłada MFW.

Możliwym katalizatorem korekty na rynkach finansowych, zdaniem MFW, może być szybszy od oczekiwań wzrost inflacji bazowej i stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych, w otoczeniu przyspieszenia popytu.

"Jeżeli globalny sentyment pozostanie mocny, a inflacja niska, wówczas warunki finansowe mogą pozostać w średnim terminie luźne, co prowadziłoby do narastania nierównowag finansowych zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się" - napisano w raporcie.

Fundusz ocenia, iż obecne cykliczne ożywienie w globalnej gospodarce stwarza "unikalną okazję" dla przeprowadzenia reform strukturalnych i governance w gospodarkach na każdym szczeblu rozwoju. (PAP Biznes)