Best wyemituje obligacje o wart. do 30 mln zł w ramach oferty publicznejWarszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Bestu podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 mln zł, poinformowała spółka. Emisja będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej.

"Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje nie będą zabezpieczone i będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis. Odsetki będą płatne co kwartał, dodano.

"Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,5% w skali roku" - czytamy dalej.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów został ustalony na 5 lutego, a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 16 lutego 2018 r. Przydział obligacji ma nastąpić 19 lutego, przewidywany dzień emisji to 28 lutego, a dzień wprowadzenia obligacji do obrotu to 7 marca.

"Obligacje Grupy Best to stabilna inwestycja z atrakcyjnym oprocentowaniem, które wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku. Oferujemy inwestorom możliwość alokowania swoich środków na warunkach przewyższających lokaty bankowe. Nasi dotychczasowi obligatariusze doceniają rzetelność i wiarygodność spółki Best. Na rynku obligacji jesteśmy od 2010 roku, to jest już nasza 16 emisja i trzeci program publiczny. Pozwoli on sfinansować rozwój naszej działalności, przede wszystkim kolejne inwestycje w portfele. W 2017 roku zainwestowaliśmy w nie ponad 300 mln zł" – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, ale nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez emitenta portfeli wierzytelności.

Zapisy na obligacje Best serii T2 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku w ponad 150 placówkach na terenie całego kraju.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636 551 tys. zł, z tego zobowiązania finansowe 624 445 tys. zł. Emisja następuje w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350 mln zł, podano także.

W listopadzie 2017 roku Best przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)