Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Wśród ustawowych zadań Metropolii umieszczono m.in. transport, planowanie przestrzenne, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i promocję.

Jak powiedział w poniedziałek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, metropolia to wyzwanie dla miast członkowskich, dla regionu. „Chcielibyśmy, żeby to zadanie było wykonane jak najlepiej i do tego potrzebujemy wiedzy eksperckiej z niektórych branż i obszarów wiedzy (…), aby wspierać się ich doświadczeniem” - wskazał Karolczak.

Przewodniczącym rady społeczno-gospodarczej GZM, z zadaniem koordynowania jej działalności, został prorektor Uniwersytetu Śląskiego, zaangażowany w wieloletnie starania na rzecz utworzenia metropolii i współautor związanych z tym projektów ustaw, b. wojewoda śląski prof. Tomasz Pietrzykowski.

Pietrzykowski akcentował w poniedziałek, że GZM jest narzędziem mającym umożliwić regionowi przejście z epoki „średniej wielkości, choć gęsto rozmieszczonych, przemysłowych miasteczek”, w budowę znaczącego metropolitalnego ośrodka gospodarczo-cywilizacyjnego. „To ogromne przedsięwzięcie, ogromne wyzwanie, w którego powodzenie bardzo głęboko wierzymy” - zadeklarował.

Jak ocenił, choć rada nie jest organem związku metropolitalnego i nie ma kompetencji decyzyjnych, pozostając organem konsultacyjno-doradczym, w sytuacji gdy przedstawiciele organu stanowiącego GZM, czyli zgromadzenia Metropolii (składającego się z przedstawicieli poszczególnych gmin) mają swój punkt widzenia i interes swoich gmin, istnienie rady - „trochę niezależnej i zdystansowanej” - może być dla zarządu GZM „dużym wsparciem”.

„Mamy nadzieję, że (rada – PAP) będzie przede wszystkim forum, w którym pomysły i działania zarządu (GZM – PAP) będą zderzały się z punktem widzenia osób życzliwie nastawionych do działań i sukcesów związku (metropolitalnego – PAP), a jednocześnie niezależnych i krytycznie myślących, aby inspirować, wspierać i pomagać; unikać jakichś niebezpieczeństw i raf, które w takim przedsięwzięciu przecież siłą rzeczy będą się zdarzały” - zadeklarował.

Powołania na członków rady odebrali w poniedziałek m.in. menedżer Business Link, działający w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Janusz Dramski, przedsiębiorca z branży IT Przemysław Grzywa, współtwórca i koordynator Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego w urzędzie marszałkowskim dr Adam Hajduga i prezes firmy technologicznej Digital Core Design Jacek Hanke.

Powołania odebrali także specjalista z zakresu transportu publicznego dr Bartosz Mazur, znawca obszarów metropolitalnych dr Robert Pyka z Uniwersytetu Śląskiego, artystka wizualna, kuratorka programu Katowice Street Art Air Matylda Sałajewska, a także rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, znawca ekonomii i organizacji transportu prof. Robert Tomanek.

Członkami 16-osobowej rady zostali też (nieobecni na poniedziałkowej uroczystości): architekt, prezes katowickiego oddziału SARP Agnieszka Kaczmarska, szef katowickiego biura firmy EY Leszek Lerch, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, prezes firmy Mokate dr Adam Mokrysz, wiceprezes organizacji ABSL Marcin Nowak, specjalista m.in. ekonomiki górnictwa prof. Krzysztof Wodarski z Politechniki Śląskiej oraz wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony. Rada może liczyć do 20 osób.

Zgodnie ze statutem GZM celem tego związku metropolitalnego jest „wykorzystanie potencjału gmin członkowskich, pobudzenie kreatywności mieszańców oraz inspirowanie zmian, umożliwiających przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego skutecznie konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi”.

Zgodnie ze statutem realizacja celów i zadań związku ma opierać się „na współpracy, współdecydowaniu, współodpowiedzialności i wzajemnym szacunku”, a działania "w miarę możliwości” mają uwzględniać „specyfikę regionu i oddziaływanie na gminy oraz powiaty pozostające poza obszarem związku".

GZM może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu lub ze związkiem samorządowym. Ustawowe zadania związek może realizować w całości lub w części poprzez ich zlecanie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu lub ich związkami.

Realizacja statutowych zadań GZM związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym ma wiązać się m.in. z ponadlokalnymi przedsięwzięciami służącymi zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, wspieraniem komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów rozwojowych oraz transferu wiedzy i postępu do gospodarki, wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej. (PAP)

autor: Mateusz Babak