Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu br. wynosi 110,8 wobec 113,6 w lutym i w porównaniu do 102 w marcu ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.
"Wartości czterech składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem, są jednak wyższe niż przed rokiem. Od początku roku wartości wszystkich składowych kształtują się na poziomie wyższym od średniej długookresowej" - czytamy w komunikacie.
W marcu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 113 wobec 117,1 miesiąc wcześniej i wobec 104,6 rok wcześniej.
"W marcu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, ale niższym niż w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek stanu zapasów wyrobów gotowych, choć mniej znaczący niż w lutym. Oczekiwania dotyczące produkcji są korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.
Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 118,5 w marcu br. wobec 119,2 miesiąc wcześniej i 105,5 rok wcześniej.
"Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w marcu na dodatnim poziomie, choć nieco niższym niż przed miesiącem. Utrzymują się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego. Prognozy zatrudnienia są mniej pozytywne od formułowanych w ostatnich czterech miesiącach" - czytamy dalej.
Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 111,9 w marcu br. wobec 113,7 miesiąc wcześniej i 110 rok wcześniej.
"Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w marcu br. - niższym od notowanego w ostatnich trzech miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej optymistyczne od opinii formułowanych przed miesiącem; prognozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze od sygnalizowanych w lutym. Odnotowywany jest wzrost stanu zapasów towarów" - podał także Urząd.
Wskaźnik ufności w usługach wyniósł 106,4 w marcu br. wobec 107,9 miesiąc wcześniej i 96,7 rok wcześniej.
"Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego przed miesiącem. Według dyrektorów jednostek zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się, choć diagnozy te są ostrożniejsze od formułowanych w lutym. Również prognozy popytu są mniej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem"- czytamy także w materiale.
Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są niższe od zgłaszanych przed miesiącem. W skali roku wartości obu składowych wzrosły, podał też GUS.
(ISBnews)