Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapewnił, że inwestycje mieszkaniowe na podstawie specustawy powstaną tylko tam, gdzie będzie chciał ich samorząd gminy.

"W naszym projekcie brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań" - stwierdził. Dodał, że jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy.

Jak zaznaczył, warunkiem wydania decyzji lokalizacyjnej, w myśl projektowanej ustawy, będą wyższe niż dotychczas standardy urbanistyczne. Dodatkowo wymagana będzie zgoda gminy na ewentualną zmianę obowiązujących dla danego terenu ustaleń planu zagospodarowania na potrzeby planowanej inwestycji.

"Brak zgody gminy uniemożliwia wydanie decyzji lokalizacyjnej i uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę. Obawy o to, że próby kwestionowania woli gminy lub jej braku, dotyczącej inwestycji mieszkaniowej umożliwią wbrew woli gminy powstanie inwestycji mieszkaniowej, są bezzasadne" - uważa Soboń.

Soboń podkreślił w rozmowie, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przywiązuje dużą wagę do opinii wyrażonych w czasie konsultacji projektu ustawy. Poinformował, że resort rozważa w tej chwili kilka propozycji zmian w projekcie, które wynikają z opinii nadesłanych podczas konsultacji.

"Na pewno będziemy chcieli mocniej doregulowywać partycypację społeczną. Zwiększymy udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej" - zapowiedział. Jak wyjaśnił, można to zrobić poprzez wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym zgoda będzie wydawana jako uchwała rady gminy. Teraz - jak tłumaczył - w projekcie są dwa tryby: albo uchwała rady gminy albo decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Jak dodał, resort rozważa też "doregulowanie" przepisów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązku dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs.

Będzie również zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Chodzi o uzależnienie wielkości projektowanej inwestycji mieszkaniowej w zależności od liczby mieszkańców gminy.

Kolejne proponowane zmiany to wprowadzenie w ustawie nie tylko minimalnych standardów lokalizacji, ale także podstawy prawnej do zaostrzenia przez radę gminy standardów - możliwość narzucenia dodatkowych, bardziej rygorystycznych wymagań w uchwale o zgodzie na realizację inwestycji.

Pojawi się też większe zróżnicowanie parametrów inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy w zależności od wielkości miejscowości, co umożliwi włączenie mniejszych inwestycji. Inna rozważana zmiana to wprowadzenie okresu obowiązywania ustawy - 10 lat.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w połowie marca został skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

>>> Czytaj też: Ziemia w Europie coraz droższa