Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Tower Investments podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu z 10 maja 2018 roku w przedmiocie rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Zgodnie z nową uchwałą zysk za rok obrotowy 2017 zostanie w całości wyłączony od podziału, a następnie kwota w wysokości 2 mln zł przekazana zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała kwota, tj. 2 224 108 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.
"Zarząd spółki, po przeprowadzeniu analizy kształtowania się kursu akcji spółki na GPW oraz realizowanych projektów i perspektyw rozwoju spółki, ocenia, że aktualna kapitalizacja spółki jest istotnie niższa od jej wartości godziwej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zarówno dobro akcjonariuszy, jak i interes spółki, zarząd uznał za zasadne zaproponowanie akcjonariuszom spółki, w ramach najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki" - czytamy w komunikacie.
Mając na uwadze, że w celu realizacji skupu akcji własnych w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty ich nabycia, zarząd spółki postanowił zmodyfikować rekomendację podziału zysku za rok obrotowy 2017 w taki sposób, że zysk ten zostanie w całości wyłączony od podziału, a następnie:
a) kwota w wysokości 2 000 000 zł przekazana zostanie na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki;
b) pozostała kwota, tj. 2 224 108 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy spółki;
c) w przypadku, w którym uchwała, o której mowa w pkt. a) powyżej, tj. o zgodzie na skup akcji własnych spółki, nie zostanie podjęta - całą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2017, tj. 4 224 108 zł przekazać na kapitał zapasowy spółki, podano również.
Uchwała z 10 maja br. zakładała przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 4 224 108 zł na kapitał zapasowy.
Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.
Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)