Awbud miał 0,31 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.


Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Awbud odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,32 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 57,18 mln zł rok wcześniej.
"Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy: Spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wykonania I kwartału 2017 roku o 11 863 tys. zł tj. o 20,7%; Niższa marża brutto ze sprzedaży realizowanych kontraktów o 324 tys. zł tj. o 7,2 pkt proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w okresie porównawczym przy jednoczesnym wzroście wskaźnika marżowości o 1,4 pkt proc.; Zmniejszenie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o 2% w porównaniu do wykonania I kwartału 2017 roku; Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 39 tys. zł wobec ujemnego wyniku w wysokości 316 tys. zł w pierwszym kwartale 2017 roku; Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 551 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym odnotowano stratę na działalności finansowej w wysokości 77 tys. zł" - czytamy w raporcie.
Istotnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie nieco gorszych niż przed rokiem wyników grupy, był spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany wolniejszą od zakładanej dynamiką wzrostu inwestycji w obszarze budownictwa ekologicznego. Pomimo trudnego rynku, sytuacja Grupy Awbud jest stabilna. Zawarła ona w 2018 roku umowy budowlane o wartości 45 mln zł, a portfel zamówień na rok 2018 i kolejny w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania ukształtował się na poziomie 262 mln zł. Ponadto zarząd kontynuuje prace nad wprowadzonymi w 2017 roku dodatkowymi mechanizmami bezpieczeństwa do umów o roboty budowlane, mające lepiej zabezpieczać interes grupy przed ryzykami związanymi ze zmieniającymi się cenami usług podwykonawczych oraz ograniczoną dostępnością podwykonawców, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)