Dalsze ograniczenia zatrudnienia będą osiągnięte w wyniku naturalnych odejść i nieprzedłużania umów na czas określony, w tym w spółkach Grupy KB o około 200 osób.

"Zarząd Banku informuje, że w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej oraz koniecznością obniżenia kosztów prowadzonej działalności, podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia. W Banku planowane jest zmniejszenie zatrudnienia obejmujące do 300 osób w formie zwolnień grupowych. W wyniku konsultacji z Radą Pracowników zostały uzgodnione procedury, warunki, terminy oraz poziom optymalizacji zatrudnienia" - podał bank.

"Dalsze ograniczenia zatrudnienia zostaną osiągnięte w wyniku naturalnych odejść oraz nieprzedłużania umów na czas określony, w tym w spółkach Grupy KB o około 200 osób" - podano.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto grupy Kredyt Banku w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł co najmniej 60 mln zł, a wynik z tytułu odsetek wyniósł w IV kwartale 292,3 mln zł. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wyniosły 299,8 mln zł.

Pełny raport za czwarty kwartał Kredyt Bank przedstawi 12 lutego.