Przed przystąpieniem do strefy euro sprawdzenia wymaga zgodność prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Z tzw. raportów o konwergencji możemy dowiedzieć się, jakie są główne zarzuty co do niezgodności polskiego prawa z unijnym. Niestety, dotychczas nie powstał żaden oficjalny dokument, który określałby liczbę oraz zakres zmian, które czekają nas w związku z przyjęciem nowej waluty. Projekty konkretnych rozwiązań nie są jeszcze opracowywane. Według rządowych planów mają one być gotowe w przyszłym roku.

Wiadomo, że - poza zmianą konstytucji - Polska będzie musiała zmienić przepisy dotyczące banku centralnego, aby były one zgodne z zapisami traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (WE) oraz statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

- Chodzi o dostosowanie w zakresie niezależności instytucjonalnej, finansowej i personalnej banku centralnego, spójności celów banku centralnego z celami sformułowanymi w Traktacie ustanawiającym WE i w statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego - mówi Magdalena Włodarska, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Windmill Gąsiewski & Roman.

Na konieczność dostosowania polskiego prawa w tym zakresie wskazywały często instytucje unijne, czyli Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny. Przyczyną wielu zmian legislacyjnych będzie konieczność zastąpienia złotego przez euro w roli prawnego środka płatniczego w Polsce.

- W tym celu planowane jest przyjęcie ustawy horyzontalnej dotyczącej zastąpienia polskiego złotego przez euro oraz nowelizacja wielu ustaw szczególnych, między innymi w celu przeliczenia przewidzianych w przepisach kwot wyrażonych w złotych polskich na kwoty wyrażone w euro - wyjaśnia Magdalena Włodarska.

- Punktem wyjścia do opracowania zmian będą uwagi KE i EBC zawarte w opracowanych przez te instytucje raportach konwergencji, w których bada się także zgodność prawa kraju kandydującego do strefy euro z uregulowaniami unijnymi - tłumaczy Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Niezgodności z prawem unijnym znajdują się w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz integracji z ESBC (czyli systemem banków centralnych strefy euro).