Wejście do strefy euro to operacja, które nie ogranicza się tylko do technicznego zastąpienia polskiego złotego unijnym euro. Pociągnie także za sobą koszty związane z dostosowaniem urzędów i instytucji centralnych czy służb publicznych do funkcjonowania w strefie euro. Wymaga także licznych organizacyjnych przygotowań, których na co dzień nie widać, ale są istotne w procesie integracji walutowej.

Z tego powodu GP postanowiła zapytać ministerstwa o szacunek kosztów, które będą musiały ponieść w związku z operacją zmiany waluty. Dodatkowo poprosiliśmy o przesłanie nam działań, które dany resort podjął w zakresie przygotowań do przyjęcie unijnej waluty. Interesowały nas także plany działań administracji, dotyczące wprowadzania w Polsce euro.

Okazuje się, że tylko dwa z 16 ministerstw zajmują się przygotowaniami do wprowadzanie w Polsce euro.

Chodzi o Ministerstwo Finansów, w strukturze którego znalazł się pełnomocnik rządu ds. euro, oraz Ministerstwo Gospodarki.

- Przeprowadziliśmy analizę wprowadzenia w Polsce euro i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wyniki badania weszły w skład Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski - mówi Mariusz Kozłowski z biura prasowego resortu gospodarki.

Dodaje, że Ministerstwo Gospodarki ma swój plan działań związany z procesem wprowadzania w Polsce euro.

- Plan oraz harmonogram wpisują się w dokument, jakim jest Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę opracowany przez Ministerstwo Finansów - wyjaśnia Mariusz Kozłowski.

Pozostałe ministerstwa rządowych starań o wprowadzenie w Polsce unijnej waluty nie zauważają.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest właściwe do udzielenia odpowiedzi wobec poruszanej kwestii - odpowiedziała na nasze pytania Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA. I zasugerowała kontakt w tej sprawie z właściwą komórką rządową, czyli resortem finansów.

Podobnej odpowiedzi udzieliło nam jeszcze kilka innych resortów.

- W nawiązaniu do zapytań dotyczących wprowadzenia w Polsce euro, po uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym Ministerstwa Środowiska informujemy, że resortem odpowiedzialnym za tę problematykę jest Ministerstwo Finansów - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Środowiska.

Część resortów w ogóle nie ustosunkowała się do naszych pytań. Wśród nich jest na przykład Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury czy też resort zdrowia.