Publikacja raportu za pierwszy kwartał była zaplanowana na 23 lipca 2018 roku.

Spółka podała, że Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami, objętymi układem z mocy prawa.

GetBack podał, że został zobowiązany m. in. do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności.

Spółka rozpoczęła w środę przegląd opcji strategicznych. Rozważa różne opcje, w tym konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału, sprzedaż aktywów, czy pozyskanie znaczącego inwestora.

W czwartek GetBack poinformował, że otrzymał od Trigon TFI oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania przez Trigon - ze skutkiem natychmiastowym - umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z 9 sierpnia 2017 roku.

Wcześniej Trigon TFI rozwiązał umowę o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit.

Wartość krajowych portfeli wierzytelności GetBacku na koniec czerwca wynosiła 1,27 mld zł. (PAP Biznes)