"Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych powołała z dniem 10 września br. pana Macieja Trybuchowskiego na stanowisko prezesa zarządu KDPW. Ponadto Rada zdecydowała o powołaniu z dniem 6 sierpnia br. pana Pawła Góreckiego w skład zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu" - napisano w komunikacie.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.

KDPW jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

Grupę KDPW tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski