Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

"Uproszczenie prawa w obszarze podatków dochodowych jest podstawowym celem przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawowych. Projekt wpisuje się w politykę tzw. 3 P w prawie podatkowym: przejrzystości, prostoty, przyjazności. Oznacza to przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji. Przewidywane regulacje będą dotyczyć przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej" - głosi komunikat.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.

"Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących – szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki (będą oni wypełniać CIT-8). Regulacja ta stanowi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której podkreślono wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich" - głosi komunikat.

Projekt noweli umożliwia także zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału - informuje CIR.

"Zaproponowano eliminację dyskryminacyjnego traktowania kapitału własnego (względem finansowania dłużnego) przez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo że koszty te faktycznie nie zostały poniesione). Przewidziano w tym zakresie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie to, dodaje CIR, prowadzi do wyrównania podatkowych uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki oraz z tworzeniem kapitałów samofinansowania. "Zrównanie to będzie pełne do kwoty zatrzymanego zysku (wniesionych dopłat), od których hipotetyczne odsetki – obliczone według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy – nie przekroczą 250 tys. zł. Powyżej tego limitu odsetki hipotetyczne nie będą przysługiwały. Rozwiązanie to ma obowiązywać od 2020 r., również w odniesieniu do zysku zatrzymanego za 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, jak wynika z komunikatu, projekt noweli ustaw podatkowych przewiduje: Uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku); wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością); złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

W projekcie zawarte zostały także zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Mają polegać na: podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów; podwyższeniu do 225 tys. zł ww. limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych; określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością) – przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 wydatków eksploatacyjnych; ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta (oznacza to wprowadzenie limitów po stronie korzystającego).

W projekcie znalazło się także uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych, dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu - podał CIR. Planowana jest likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu i podnajmu w formie ryczałtu, a także likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu w formie pisemnej.

Według CIR w projekcie zmian w podatkach znalazło się również "określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał (chodzi m.in. o możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni)".

Uchylono obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej oraz zmodyfikowano przepis dotyczący kompetencji naczelnika urzędu skarbowego w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku na kapitał zakładowy.

Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym (limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25 proc. funduszu płac, czyli większa część składki na rzecz organizacji branżowych przedsiębiorców zostanie wliczona w koszty uzyskania przychodów, a tym samym pomniejszy dochód do opodatkowania, co będzie korzystne dla przedsiębiorców) - podaje CIR.

W projekcie poszerzono również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT w przypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

Umożliwiono też, pod określonymi warunkami, posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

Nowe rozwiązania podatkowe, informuje CIR, mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., choć cześć regulacji ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia. (PAP)