Liczona w PLN łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w II kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 9,1 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 1,8 proc.

Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 2,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 2,8 mld zł.

Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 225,2 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 225,3 mld zł.

"O wzroście eksportu towarów o 13,8 mld zł tj. o 6,5 proc. zadecydował głównie wzrost sprzedaży za granicę części i akcesoriów samochodowych, tworzyw sztucznych oraz komputerów. Przyrost importu o 17,1 mld zł, tj. o 8,2 proc. w dużej części wynikał ze zwiększonej wartości zakupionej ropy naftowej, nowych samochodów osobowych i elektronicznych układów scalonych" - napisał NBP.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,1 mld zł.