Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowegoWarszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego obejmującego wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez spółkę, podał Unified Factory.

Na początku października spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego. Intencją spółki było zawarcie układu częściowego, tj. dotyczącego wyłącznie wierzytelności obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D. W postanowieniu sąd stwierdził, że zaproponowane przez spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli z obligacji jako objętych układem częściowym są zgodne z prawem, podano również.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego spółka występować będzie w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia "w restrukturyzacji".

"Propozycje układowe złożone wraz z wnioskiem, zmodyfikowane następnie pismem emitenta z dnia 19 października 2018 roku, obejmują restrukturyzację zobowiązań pieniężnych emitenta z tytułu wykupu obligacji serii C i D - należności głównej w sposób następujący:

(a) zapłata kwoty stanowiącej 30% należności głównej tj. 7 500 000 zł w następujących ratach:

(i) I rata 2 500 000 zł - płatna w terminie wykupu obligacji serii C i D tj. odpowiednio 30 listopada i 19 grudnia 2020 roku,

(ii) II rata 2 500 000 zł - płatna w dniach 30 listopada i 19 grudnia 2021 roku,

(iii) III rata 2 500 000 zł - płatna w dniach 30 listopada i 19 grudnia 2022 roku, przy czym

przed terminem wykupu obligacji spółka nie byłaby zobowiązana wykupić obligacji w całości ani w części, w tym również na żądanie obligatariuszy zgłoszone na podstawie warunków emisji obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie układu.

(b) konwersję na akcje spółki nowej emisji - konwersja 30% należności głównej tj. 7 500 000 zł na akcje emitenta" - czytamy w komunikacie.

Propozycje układowe przewidują, że spółka zaoferuje obligatariuszom objęcie 1 250 000 akcji nowej emisji spółki dla posiadaczy 25 000 obligacji, a wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 0,9 zł, podano również.

"W wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1 125 000 zł. [...] Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 6 zł za 1 akcję. [...] Wartość akcji po cenie emisyjnej wyniesie 7 500 000 zł" - czytamy dalej.

Liczba akcji przypadająca na każdą obligację wyniesie 50 sztuk akcji. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi (i) liczby obligacji posiadanych przez wierzyciela, czyli kwoty konwertowanej wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej akcji wynoszącej 6 zł , z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 1 akcji, a część konwertowanej wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie akcji z powodu zaokrąglenia ulegnie na mocy układu umorzeniu, wskazano także.

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 roku.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)