Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Wasko odnotowało 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,51 mln zł wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,83 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 49,07 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku wyniósł 9,0 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 2,5 mln zł. Uzyskany wynik ze sprzedaży pokazuje, że grupa kapitałowa Wasko S.A. zaczyna bilansować nakłady na restrukturyzację i przygotowania do realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych. Widoczne są również efekty działań związanych z pozyskiwaniem zamówień w pozostałych segmentach działalności, takich jak systemy informatyczne i usługi programistyczne, systemy wspomagające zarządzanie czy działalność handlowa" - czytamy w raporcie.
"Wynik z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mln zł jest efektem odpisów dokonanych w związku z nabyciem przez Gabos Sp. z o.o. udziałów Medycznego Centrum Urologii. Po uwzględnieniu salda na działalności finansowej, w III kwartale 2018 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk brutto w kwocie 0,5 mln zł, netto 0,3 mln zł. W ujęciu narastającym widoczna jest poprawa wyników względem zaprezentowanych na koniec I półrocza 2018, kiedy to skonsolidowana strata ze sprzedaży wyniosła (-)2,7 mln zł, a strata netto osiągnęła wartość (-)1,5 mln zł." - czytamy dalej.
W III kw. 2018 r. Grupa osiągnęła marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 11,9%, co oznacza spadek rentowności w odniesieniu do poziomu sprzed roku.
"Jednocześnie poprawie uległy wskaźniki rentowności ze sprzedaży, rentowności brutto oraz netto, co jest potwierdzeniem uzyskania przez Grupe lepszych wyników niż w poprzednich kwartałach bieżącego roku. Wskaźniki płynności grupa kapitałowa Wasko nadal zachowuje stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku. Wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również nadal umiarkowane wartości wskaźników zadłużenia" - podano.
Grupa kapitałowa Wasko S.A. utrzymuje dobra kondycję finansową optymalizując źródła finansowania majątku i szerzej korzystając z finansowania zewnętrznego. Stan środków pieniężnych przy uzyskanych wynikach analizy wskaźnikowej pokazuje, ze Grupa mimo posiadanego obszernego portfela zamówień wykazuje potencjał do pozyskiwania kolejnych kontraktów jako wiarygodny i stabilny partner, podsumowano.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 193,3 mln zł w porównaniu z 161,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 5,03 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)