Zwolnienie obowiązywać będzie od 19 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rezerwa obowiązkowa jest jednym z instrumentów polityki pieniężnej, stosowanych przez NBP. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej obejmuje banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce oraz SKOK-i.

Ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w NBP służy również ograniczaniu nadpłynności banków.

Rezerwę obowiązkową, jak informuje NBP, stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, SKOK-ów oraz środków zwrotnych otrzymanych z BFG. Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Od 31 grudnia 2010 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc.

Idea Bank jest jednym z banków, kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Był też jednym z podmiotów oferujących obligacje spółki GetBack. 13 listopada KNF wpisał bank na listę ostrzeżeń publicznych, ale tylko w związku z oferowaniem w przeszłości obligacji spółki windykacyjnej.

>>> Czytaj więcej o aferze KNF