Dziś KDPW tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych, nadawaniem kodów i numerów. Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.

 Przez ostatnie lata w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych, uzyskała odpowiednie autoryzacje dla swoich usług i z powodzeniem wyszła poza granice kraju ze swoją ofertą. A jej zakres zostanie poszerzony o nowe rozwiązania, które będą dostępne dla klientów już w przyszłym roku.

Usługi depozytowo-rozrachunkowe

KDPW pełni na polskim rynku funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Z kolei spółki notowane na giełdzie otrzymują w KDPW pełen zakres nowoczesnych usług związanych z obsługą papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zapewnia rejestrację papierów wartościowych (m.in. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne) w postaci zdematerializowanej. Ich rejestracja w KDPW jest jednym z pierwszych kroków w drodze na giełdę. Gdy spółka jest już obecna na ryku giełdowym, KDPW zapewnia realizację wielu usług dla emitentów (zdarzenia korporacyjne i operacje na papierach wartościowych).

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku przewiduje obowiązek rejestrowania w depozycie papierów wartościowych obligacji korporacyjnych oraz listów zastawnych, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej ani przeznaczone do obrotu zorganizowanego, a także certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Ponadto ustawa ta nakłada na Krajowy Depozyt obowiązek utworzenia centralnego repozytorium informacji o papierach dłużnych emitowanych przez podmioty krajowe, które ma obejmować informacje o wielkości wynikającego z nich zadłużenia obciążającego poszczególnych emitentów oraz terminowości regulowania tego zadłużenia i które ma udostępniać te informacje wszystkim zainteresowanym. Zmiany te mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Obowiązek rejestracji niepublicznych papierów wartościowych ma na celu przede wszystkim  zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu i ochronę inwestorów przed ryzykiem podejmowania decyzji na pod-stawie niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Obsługa przez eVoting

KDPW w połowie roku 2019 zamierza uruchomić usługę eVoting, która zostanie udostępniona uczestnikom rynku kapitałowego jako pierwsza z usług  w ramach budowanej platformy blockchain. Zapewni ona kompleksową obsługę walnych zgromadzeń spółek publicznych, w tym w szczególności przeprowadzanie głosowania zdalnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Założeniem jest implementacja modelu tzw. jednego okienka dla emitentów poprzez dokonanie pełnej integracji procesu głosowania z obecnie realizowanymi przez KDPW czynnościami w ramach obsługi walnych zgromadzeń, a więc z tworzeniem wykazu uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela.

Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem aplikacji internetowej, z dedykowanymi odrębnymi interfejsami dostępowymi dla emitentów oraz akcjonariuszy. Cel usługi wpisuje się w cele dyrektywy SRD, a więc w zwięk-szenie aktywizacji akcjonariuszy poprzez umożliwienie im udziału zdalnego w walnych zgromadzeniach, a przez to zwiększenie poziomu świadomości inwestowania na rynku kapitałowym.

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

KDPW_CCP pełni funkcję izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, której zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. KDPW_CCP oferuje pełen zakres usług dla rozliczanych instrumentów finansowych oraz, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia instytucji finansowych działających na polskim rynku, przyjmuje zabezpieczenia w złotych i euro oraz papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy usługi rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo. W ten sposób KDPW_CCP rozpoczęła obsługę transakcji rynku międzybankowego.

Repozytorium Transakcji KDPW_TR

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie EMIR, które wprowadziło m.in. obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji, określiło zasady ich funkcjonowania oraz rejestracji. Na jego prowadzenie KDPW uzyskał zgodę w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Z kolei Rozporządzenie SFTR wprowadza obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji regulowanych tym rozporządzeniem, m.in. transakcji repo, transakcji buy-sell back oraz pożyczek papierów wartościowych.
KDPW przygotowuje się także do tego rozwiązania. Świadczenie tej usługi będzie wymagało uprzedniego uzyskania rozszerzenia rejestracji uzyskanej w ESMA dla repozytorium transakcji zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR, o rejestrację zgodnie z rozporządzeniem SFTR.

KDPW_ARM

3 stycznia 2018 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z wejściem w życie unijnego rozporządzenia MIFIR, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił usługę ARM. Usługa ARM (ang. Approved Reporting Mechanism) polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie MIFIR.