Resort infrastruktury przekazał w czwartkowym komunikacie, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zaakceptowała zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i uzgodnione z Ministerstwem Finansów zasady podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie: inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu; utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym; remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

"Na podstawie decyzji KWRiST Ministerstwo Infrastruktury opracowało harmonogram wypłaty środków samorządom. W 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przeznaczymy 336 mln zł" - czytamy.

Jak dodano, w ramach rządowego wsparcia w 2019 r. do dofinansowania zarekomendowano: 14 inwestycji na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł; 73 inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł; 37 inwestycji w miastach na prawach powiatu na łączną kwotę 154,5 mln zł; utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu - 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

>>> Czytaj też: Karty paliwowe nie dają prawa do odliczenia VAT