GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r: r do 1693 zł: mies. w 2018 r.


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2018 r. wyniósł 1 693 zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2018 roku nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych.
"Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2018 r. 1 693 zł i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2017. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1 187 zł i były realnie niższe o 0,7% od wydatków z 2017 roku, a wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8% w stosunku do 2017 r." - czytamy w komunikacie.
Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2 012 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 400 zł) na osobę wystąpiły, podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, podał GUS.
"Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2018 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1 355 zł i był o 20% niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2017 r. niższy o 18,9%)" - podano także.
Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (872 zł) i były one o 26,5% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2017 r. – niższe o 26,2%).
"Malejące od 2014 r. zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, w 2018 r. było na zbliżonym poziomie jak w roku 2017, a wartość współczynnika wyniosła 0,299" - czytamy dalej.
W 2018 r. 67,3% gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2 000 zł (71,5% w 2017 r.), 28,3% gospodarstw domowych miało dochód od 2 000 do 4 000 zł na osobę (25% w 2017 r.), 3% gospodarstw dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (2,5% w 2017 r.), a 6000 zł lub więcej na osobę miało 1,2% gospodarstw domowych (1% w 2017 r.).
"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 20% osób o najwyższych dochodach (V grupa kwintylowa) wyniósł 3277 zł i był 4,9 raza wyższy (w 2017 r. ponad 4,7 raza wyższy i wyniósł 3086 zł) od analogicznego dochodu 20% osób uzyskujących najniższe dochody (I grupa kwintylowa). W porównaniu do 2017 r. relacja ta nieco wzrosła, co może wskazywać na zahamowanie tendencji do zmniejszania się zróżnicowania dochodów" - podał GUS.
W 2018 r. nastąpił dalszy wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą albo raczej dobrą (44% gospodarstw domowych ogółem wobec 37,2% w 2017 r.) oraz spadek odsetka gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (8,1% wobec 11,2% w 2017 r.), podano także.
(ISBnews)