Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł , z terminem wykupu przypadającym na 2 września 2024 r.
"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego, podano także.
Spółka wykupi obligacje serii AJ1 2 września 2024 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, zastrzeżono.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)