Strata operacyjna wyniosła 11,31 mln zł wobec 22,57 mln zł straty rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA za III kwartał 2019 roku ukształtował się na poziomie 21 588 tys. zł, tj. o 15 654 tys. zł powyżej wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie spółka ocenia, że wyniki spółki w uwarunkowaniach rynkowych III kwartału 2019 roku mogłyby być istotnie wyższe, gdyby nie przedłużone postoje instalacji produkcyjnych amoniaku i mocznika związane z wykrytą usterką" - czytamy w raporcie.

Najwyższy wynik EBITDA w III kwartale 2019 roku osiągnięty został w Segmencie Pigmenty. Jednocześnie wynik EBITDA osiągnięty w Segmencie Nawozy ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów w porównaniu do III kwartału 2018 roku uległ niewielkim zmianom - wzrósł w Segmencie Nawozy (o 2 pkt proc.), spadł w Segmencie Pigmenty (o 3 pkt proc.), a udział pozostałych przychodów zwiększył się o 1 pkt proc., podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 546,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 552,08 mln zł rok wcześniej.

"W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowany w III kwartale 2019 roku zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 56 019 tys. zł był wyższy od osiągniętego w III kwartale 2018 roku o 14 056 tys. zł. Poprawie poziomu osiągniętych wyników sprzyjał istotny wzrost cen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz spadek cen gazu ziemnego" - czytamy dalej.

Reklama

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 45,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1849,35 mln zł w porównaniu z 1797,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 53,09 mln zł wobec 33,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.