Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł: szt.


Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu, podał Scope Fluidics.
Rozpoczęcie ABB jest następstwem zawarcia przez spółkę, akcjonariusza i mBank umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia ABB, podano.
"Zgodnie z umową plasowania, sprzedający, jako jeden z akcjonariuszy spółki posiadający, bezpośrednio i pośrednio, 607 681 akcji spółki, zamierza zaoferować do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu spółki w Polsce do wybranych inwestorów. [...] Liczba akcjonariuszy [...], do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji oferowanych, nie przekroczy 149" - czytamy w komunikacie.
Sprzedający zamierza sprzedać w ramach procesu plasowania akcje oferowane akcjonariuszom spółki pod warunkiem, że dany akcjonariusz podejmie decyzje o nabyciu części pakietu akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.
"Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję oferowaną nie przekroczy 70 zł" - czytamy dalej.
ABB zostanie przeprowadzone w sposób niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego akcji oferowanych.
Akcjonarriusze Scope Fluidics podjęli dziś uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany statutu.
"Na podstawie tej uchwały, zgodnie z umową plasowania, spółka zobowiązała się zaoferować sprzedającemu, a sprzedający zobowiązał się objąć akcje nowej emisji w liczbie zapewniającej sprzedającemu co najmniej równy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki jak przed plasowaniem i po podwyższeniu kapitału (tzn. 26,25%), po cenie sprzedaży za jedną akcje oferowaną, pod warunkiem, że cena emisyjna będzie równa cenie sprzedaży ustalonej w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu, jednakże nie wyższa niż 70 zł" - podano także.
Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.
(ISBnews)