Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei zatwierdziła dokument pn.: "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", który został przyjęty do realizacji, podała spółka. Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego.
"Grupa kapitałowa Enea, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z nową misją: "Enea dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości", podano także.
"Biorąc pod uwagę: (i) istotne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym funkcjonowania firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii) poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie celów klimatycznych Unii Europejskiej, GK Enea zaktualizowała kierunki rozwoju. Kluczowe z nich to:
1) Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne;
2) Innowacyjne usługi dla klientów Enei;
3) Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z klientem;
4) Elektromobilność, technologie wodorowe;
5) Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla klientów;
6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów;
7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain;
8) Magazynowanie energii;
9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska" - wymieniono również.
Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego, oferującego nie tylko energię elektryczną, lecz kompleksowe pakiety produktów i usług oczekiwanych przez klientów, wskazano także.
"Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy. Enea identyfikuje pięć najważniejszych celów strategicznych wspierających transformację GK Enea w kierunku koncernu niskoemisyjnego:
1) Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK Enea;
2) Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;
3) Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami;
4) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;
5) Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea" - wymieniono również.
Jednocześnie spółka uznała, że w ramach nadrzędnego celu grupy istotą będzie również jej zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK Enea jest "Systematycznie rosnąca wartość grupy kapitałowej Enea przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju", stwierdzono także.
"Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:
W perspektywie właściciela:
- Trwałe relacje z klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania klienta;
- Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;
- Wysoki, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków;
- Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;
- Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów;
- Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea;
- Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK Enea.
W perspektywie klienta:
- Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb;
- Dostarczanie w stosownym momencie tego, co jest potrzebne;
- Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;
- Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK Enea;
- Etyczny, rzetelny i innowacyjny dostawca;
- Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i klientami.
W perspektywie procesów:
- Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi i społecznymi;
- Sprawne docieranie do klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;
- Sprawne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku.
W perspektywie rozwoju:
- Nowoczesny, transparentny i etyczny ład organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK Enea;
- Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne" - wymieniono w następnej kolejności.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)