ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składekWarszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozwiązał układy ratalne z Work Service z 28 lutego 2019 r., dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podała spółka. Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny.

"ZUS wskazał, że umowa o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek ZUS może zostać utrzymana, jeżeli wystąpią uzasadnione względy gospodarcze lub inne przyczyny, które ZUS uzna za uzasadnione. Jednak warunkiem utrzymania w mocy rozwiązanych układów jest m.in. spłata zaległych rat układowych, opłacenie bieżących składek oraz złożenie wniosku o utrzymanie układów ratalnych w terminie 7 dni" - podał Work Service w opóźnionej informacji poufnej.

Spółka podała, że inwestor zainteresowany potencjalnym nabyciem udziałów w spółce i/lub jej spółek zależnych wskazał, że w przypadku zrealizowania transakcji, uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych byłoby priorytetem.

"Dodatkowo, inwestor poinformował, że rozważa potencjalne transakcje pomostowe i wstępne, do których mogłoby dojść przed zakończeniem potencjalnej transakcji" - czytamy dalej.

Spółka uznała, że zamiast ewentualnego aneksowania umów, bardziej zasadne będzie zawarcie nowych układów ratalnych, podano także.

Pod koniec stycznia br. Work Service zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy – zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,30 zł za akcję. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł.

W połowie stycznia br. Work Service rozpoczął negocjacje bankami kredytującymi Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Work Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności.

Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)