Jak sprecyzowała spółka, chodzi o część dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln dol.

W przypadku aktywów kopalni Zagłębia Sudbury chodzi o odwrócenie części odpisu na 44,6 mln dol.

W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej - zaznaczył KGHM.

Testy wskazały również na zasadność utworzenia 190 mln zł odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w spółce Energetyka oraz 12 mln zł odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC oraz 9 mln zł odpisu wartości firmy powstałej na nabyciu akcji WPEC.

KGHM podkreślił, że przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości tych aktywów było to, że spółka Energetyka oraz WPEC w 2019 r. odnotowały wynik niższy od zakładanego i nie wygenerowały oczekiwanych przepływów pieniężnych.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2020 r.(PAP)