Blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w Warszawie w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres zorganizowany przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podczas Kongresu zaprezentowano wyniki najnowszego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020” przygotowanego na zlecenie WIB i Fundacji GPW. Jak z nich wynika jedynie 12 proc. Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się osoby młode w wieku 18-24 lata (83 proc.) oraz mieszkańcy wsi (71 proc.).

Nie dziwi więc fakt, że jedynie 8% Polaków nie widzi potrzeby wprowadzenia obowiązkowych zajęć z zakresu wiedzy finansowej na którymkolwiek z etapów nauczania. Jednocześnie, 31 proc. badanych jest zdania, że to nauka w szkole średniej jest właściwym czasem do tego, 24 proc. jest za wprowadzeniem takich zajęć w szkole podstawowej, a 12 proc. w przedszkolu.

Wśród różnych aspektów wiedzy finansowej, najwięcej problemów niezmiennie stwarza temat cyberbezpieczeństwa (54 proc.). W dalszej kolejności wskazano na deficyt znajomości obszarów finansów publicznych (41 proc.) oraz przedsiębiorczości (34 proc.). Jednocześnie, w stosunku do 2019 r., dane wskazują na znaczącą poprawę wiedzy z zakresu oszczędzania (spadek wskazań negatywnych z 34 proc. do 5 proc.  oraz kredytów i pożyczek (z 44 proc. do 12 proc.).

- Wśród wyników badań WIB i Fundacji GPW należy zwrócić uwagę, że 65% Polaków jako główne źródło wiedzy o finansach po raz pierwszy wskazało banki i inne instytucje finansowe. Odbieramy to jako przejaw rosnącego zaufania do pośredników i doradców, ale również traktujemy jako dużą odpowiedzialność, która codziennie spoczywa na barkach ponad 150 tys. pracowników sektora bankowego. W kontekście tegorocznych wyników badań, coraz istotniejszą rolę mogą odegrać także kampanie edukacyjne, zarówno te o charakterze międzybankowym, jak i prowadzone bezpośrednio przez banki. Jednocześnie warto podkreślić, że popularność bankowości elektronicznej i usług cyfrowych w zestawieniu z niedoborem wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa zadeklarowany przez 54% ankietowanych stanowi bardzo ważny sygnał, którego nie można zlekceważyć - powiedział Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Z badania wynika również, że informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z banków i innych instytucji finansowych (65 proc.  oraz internetu (59 proc.). Wśród ankietowanych znacząco w tym zakresie spadła popularność mediów (z 68 proc. do 37 proc.). Jednocześnie jednak, zdaniem badanych, to właśnie media powinny wykazywać największą aktywność w zakresie edukacji finansowej (71 proc.). W drugiej kolejności ankietowani wskazali na rolę szkoły i nauczycieli (66 proc.). Co czwarty z Polaków widziałby w aktywniejszej roli instytucje państwowe, a co dziesiąty jest zwolennikiem korzystania przede wszystkim z własnych doświadczeń życiowych w tym obszarze.