Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w woj. lubelskim w 13 jednostkach realizujących zadania zarządców dróg lokalnych - sześciu urzędach gmin, sześciu zarządach dróg powiatowych, jednym starostwie powiatowym - opublikowana została w środę na stronie internetowej NIK. Kontrolerzy zbadali 39 zadań dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych, realizowanych w tych jednostkach w latach 2012-2018.

Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące braku prawidłowego nadzoru zleconych robót. „Wprawdzie inwestorzy powoływali inspektorów nadzoru, jednak nie kontrolowali rzetelnie ich pracy. Inspektorzy zaś nie wypełniali starannie swoich obowiązków, nie egzekwowali od wykonawców ścisłego przestrzegania norm wykonania zleconych robót oraz nie reagowali odpowiednio na brak lub nierzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy” – powiedział prezes NIK Marian Banaś w wypowiedzi zamieszczonej na stronie NIK.

W związku z ustaleniami kontroli skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Główne nieprawidłowości - jak tłumaczy Banaś - dotyczyły nierzetelnego zabezpieczenia interesów inwestora publicznego oraz naruszenia prawa zamówień publicznych. Zawiadomienia dotyczą złożenia fałszywego pisemnego oświadczenia przez kierownika jednej z jednostek udzielającej zamówienia publicznego oraz przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy w kosztorysach powykonawczych dotyczących rozliczenia inwestycji drogowej przez jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wykazała m.in., że w Zarządzie Dróg Powiatowych w Zamościu, przy rozliczaniu jednego z zadań inspektor nadzoru zaakceptował wykonawcy ujęcie w kosztorysie powykonawczym większego zakresu robót niż został faktycznie wykonany. „Na skutek tego inwestor publiczny zapłacił wykonawcy kwotę większą o 6,5 tys. zł od należnej za faktycznie wykonany zakres robót” – informuje NIK.

Według Izby wadliwie została wykonana nawierzchnia drogi na moście przez rzekę Zielawę, na wyremontowanym w 2018 r. odcinku trasy powiatowej w powiecie parczewskim. Nawierzchnia ta uległa uszkodzeniu. Według inwestora, czyli Starostwa Powiatowego w Parczewie, umowa z wykonawcą nie obejmowała robót na odcinku mostu, gdyż jest on na gruncie nienależącym do powiatu. Starostwo tłumaczyło, że remont nawierzchni na moście został wykonany przez wykonawcę robót we własnym zakresie „minimalną grubością masy asfaltowej w celu przywrócenia równości nawierzchni”.

„NIK stwierdziła, że remont drogi nie dotyczył wprawdzie konstrukcji mostu, ale zakres zleconych robót obejmował także nawierzchnię drogi na odcinku przebiegającym przez most i także jakość wykonania nawierzchni na moście powinna być przedmiotem rzetelnego nadzoru inwestorskiego” – napisano w informacji.

Kontrola wykazała też m.in. brak nadzoru dotyczącego prowadzenia dokumentacji budowy, w szczególności dzienników budowy, braki systematycznych przeglądów gwarancyjnych dróg, nierzetelnie działania w celu wyegzekwowania od wykonawców gwarancyjnych napraw usterek. „Zastrzeżenia NIK budziły warunki przystąpienia do robót bez zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie egzekwowano też od wykonawcy prowadzenia dokumentacji robót, nie było np. wpisów dotyczących jakości użytych materiałów, nierzetelnie potwierdzano tez zakres faktycznie zrealizowanych robót” – powiedział Banaś.

Jak podkreśla prezes NIK, tylko w dwóch z kontrolowanych zarządów dróg – w Janowie Lubelskim i Puławach - korzystano z możliwości przeprowadzania, niezalenie od wykonawcy robót, badań laboratoryjnych jakości materiałów użytych do wykonania warstw konstrukcyjnych drogi oraz zgodności ich wykonania z obowiązującymi normami i ustaleniami zapisanymi w umowach. „W pozostałych (jednostkach-PAP), przy odbiorach robót korzystano jedynie z wyników badań jakościowych przedłożonych przez ich wykonawcę, zrealizowanych często w jego laboratorium drogowym. Nie sprzyjało to skutecznemu egzekwowaniu należytej jakości wykonania zleconych robót drogowych” – wskazał Banaś.

NIK podała, że w latach 2012-2018 wydatki gmin i powiatów (bez miast na prawach powiatów) z terenu woj. lubelskiego na drogi lokalne wyniosły łącznie prawie 4,5 mld zł. Inwestycje drogowe finansowane były ze środków własnych samorządów, z dotacji z budżetu państwa oraz programów Unii Europejskiej. (PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska

(planujemy kontynuację tematu)