Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok


Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.
"Zgodnie z funkcjonującą w spółce polityką dywidendową, zarząd proponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących spółki, jej grupy kapitałowej oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, decyzja zarządu spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), która ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową emitenta, m.in. w wyniku wprowadzenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, w których Wittchen prowadzi salony sprzedaży detalicznej" - czytamy w komunikacie.
Wittchen odnotował 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej
Rekomendacja zarządu dotycząca sposobu podziału zysku zostanie przedstawiona do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 284,54 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)