Resort cyfryzacji uzasadnił decyzję o unieważnieniu postępowania wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

"Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. - z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny" - napisało MC. Wskazało, że "zawieszenie przez postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje Prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści".

W ocenie resortu taka sytuacja doprowadziła do "wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych". Zdaniem MC "nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne".

"Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania" - napisało MCw projekcie.

Resort uzasadnia też potrzebę anulowania toczącej się aukcji proponowanymi zmianami związanymi z wdrożeniem w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), co ma podwyższyć standardy bezpieczeństwa.

Pierwszy etap wdrożenia EKŁE zawarto w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którym w środę ma zająć się Sejm. "Pracowaliśmy nad nim od ubiegłego roku, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszyliśmy ich wdrożenie" - napisało ministerstwo.

Zawarte w projekcie tarczy 3.0 zmiany w Prawie telekomunikacyjnym przewidują m.in. wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących postępowań selekcyjnych prowadzonych przez UKE. W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE będzie określał wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, a wymogi te będą opiniowane przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak podało MC, wymagania te będą komplementarne do wymagań wskazanych przez Ministra Cyfryzacji w rozporządzeniu w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Zdaniem MC rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze niż obecnie zapewnienie realizacji celów państwa w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych (w tym sieci nowej generacji).

Resort wskazuje, że projekt zawiera także nowy tryb wyłaniania Prezesa UKE. "Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów – będzie to niezbędny element procesu wyłaniania Prezesa UKE" - uzasadniło MC.

>>> Czytaj też: Nowy podatek w tarczy antykryzysowej 3.0. Netflix i inne serwisy VOD zapłacą 1,5 proc. przychodu