Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,4 mln zł wobec 15,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 16 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 1,95 mln zł. Wzrost kosztów sprzedaży i zarządu to głównie efekt wzrostu kosztów wynagrodzeń, w wyniku dostosowania do poziomu rynkowego, jak też w mniejszym stopniu wprowadzenia PPK. Miało to również wpływ na niższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, poziom zrealizowanej marży na sprzedaży, która w raportowanym okresie wyniosła 36%. Przy czym należy zauważyć, iż średnia marża osiągnięta w całym 2019 r. wyniosła 36,17%, a marża osiągnięta w I kwartale 2019 r. na poziomie 37,4%, głównie ze względu na strukturę zrealizowanej sprzedaży (wysoki udział modułu elektroniki sprzedawanego z wyższą marżą), była wyraźnie wyższa od marży zrealizowanej w następnych kwartałach 2019 r." - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,43 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 63,48 mln zł rok wcześniej.

Dług netto na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł 9,5 mln zł.

W I kw. 2020 r. spółka uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 12,8 mln zł, wyższe o 9,6 mln zł r/r. Wyższa wartość tych przepływów była głównie spowodowana wyższym o 6,9 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrostem zobowiązań, przy spadku zapasów i wzroście należności, podano także.

"Na dzień niniejszego raportu, zarząd spółki nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową, jednak w dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych związanych z pandemią koronawirusa podejmowane są działania mające na celu minimalizowanie takiego ryzyka, m.in. bliską współpracę z partnerami handlowymi w celu monitorowania ich zdolności do regulowania zobowiązań, optymalizowanie kosztów spółki" - napisano także w raporcie.

AC posiada do kwietnia 2021 r. dostępne limity kredytowe na ponad 80 mln zł. Spółka podkreśla, że utrzymuje niski poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko finansowania współpracując w tym zakresie z trzema bankami.

"W związku z chęcią ograniczenia negatywnych skutków epidemii na przyszłą działalność spółki, a także mając na celu zapewnienie ochrony miejsc pracy, w dniu 27 kwietnia 2020 roku, zarząd podpisał porozumienie z przedstawicielami pracowników. Na mocy tego porozumienia, począwszy od 1 maja do 31 lipca 2020 r. ulega obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki, przy czym zarząd i rada nadzorcza w geście solidarności z pracownikami dobrowolnie zrezygnowali z 30% swojego wynagrodzenia" - czytamy dalej.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej spółka wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli sytuacja unormuje się wcześniej, czas obowiązywania porozumienia zostanie odpowiednio skrócony, zapowiedziano także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)