ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu


Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca br. o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie 19 579 144,14 zł, w całości na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały" - czytamy w projekcie uchwały.
Jak podano w uzasadnieniu do uchwały, tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
"Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:
1) łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów,
2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych,
3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 19 579 144,14 zł i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, przy czym kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie odpowiadała w/w kwocie pomniejszonej o przewidywane koszty ich nabycia, oszacowane przez zarząd" - czytamy dalej.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)