Strata operacyjna grupy wyniosła 233,8 mln zł wobec 507,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody grupy JSW spadły do 1,966 mld zł z 2,488 mld zł przed rokiem (spadek o 21 proc. rdr).

EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 48,6 mln zł.

Produkcja węgla JSW wyniosła w I kwartale 4,1 mln ton (wzrost o 17,1 proc. rdr), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych 2,2 mln ton (spadek o 12 proc. rdr).

Reklama

Produkcja węgla koksowego wzrosła o 33,3 proc. rdr do 3,2 mln ton, a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1,5 mln ton (bez zmian rdr).

Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto wyniósł odpowiednio: 78 proc. i 22 proc.

Produkcja koksu wyniosła 0,8 mln ton (bez zmian rdr), a sprzedaż 1 mln ton (wzrost o 25 proc. rdr).

Średnia cena węgla koksowego spadła o 31,3 proc. rdr do 488,19 zł/t, a średnia cena koksu spadła o 31,7 proc. do 801,05 zł/t.

Na koniec marca JSW miała 2,52 mln ton zapasów węgla i 266,6 tys. ton koksu.

Jednostkowy mining cash cost wyniósł 378,63 zł/t (spadek o 11,9 proc. rdr), a cash conversion cost 170,8 zł/t (spadek o 0,1 proc. rdr).

Wygenerowane przez grupę w I kwartale przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły minus 78,7 mln zł (głównie za sprawą osiągniętej straty przed opodatkowaniem w wysokości 254,2 mln zł oraz zmiany stanu zobowiązań handlowych i z tytułu leasingu).

Na koniec marca stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 266,6 mln zł.

Nakłady ogółem (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 453,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15,1 proc. rdr. W jednostce dominującej nakłady na inwestycje rzeczowe wzrosły o 16,7 proc. do 398,8 mln zł.

Na koniec marca wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA wyniósł -0,75x.

JSW podała w raporcie, że prewencyjna zmiana organizacji prac w związku z pandemią COVID-19, jak również duży poziom absencji miały wpływ na poziom produkcji węgla. W porównaniu do prognoz wydobycie w marcu było mniejsze o 37,4 tys. ton, a w kwietniu o 339,2 tys. ton węgla.

"Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem nie pozwala jednak na realne określenie dalszych strat wydobycia" - napisano w raporcie.

W ocenie zarządu JSW, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do grupy, ponieważ zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów. Podobnie poziom produkcji i zapasy koksu są wystarczające do wykonania kontraktów w segmencie koksowym.

Spółka poinformowała, że zakupy węgla koksowego są kontynuowane przez kontrahentów, choć w ograniczonym zakresie, a grupa jest bardziej narażona na redukcję sprzedaży koksu.

"W II kwartale 2020 roku odczuwalny będzie spadek zapotrzebowania na koks produkowany w grupie JSW" - napisano.

Jak podano, żaden z kontraktów nie został wypowiedziany z powodu pandemii COVID-19.

"Pandemia COVID-19 może istotnie wpływać na działalność grupy w kolejnych okresach, w tym na poziom osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na płynność finansową oraz poziom zadłużenia grupy. Możliwe skutki oraz ich skala na chwilę obecną są jednak trudne do oszacowania" - napisano w raporcie JSW.

>>> Czytaj też: Pandemia obcięła popyt na paliwo. W marcu dostawy produktów naftowych były rekordowo niskie