Newag miał 89,49 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2019 r.


Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Newag odnotował 89,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 93,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 129,89 mln zł wobec 127,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 163,86 mln zł wobec 164,39 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896,09 mln zł w 2019 r. wobec 8960851021,56 mln zł rok wcześniej.
"Czynniki które wpłynęły na osiągnięte wyniki:
- poprawa wysokości marży brutto na sprzedaży (+1,85 mln zł) pomimo spadku przychodów ze sprzedaż; jednocześnie marża brutto na sprzedaży w ujęciu procentowym uległa poprawie o 3 punkty procentowe, co jest pochodną miksu produktowego;
- wyższe w stosunku do roku 2018 koszty zarządu o 4,7 mln zł (głównie za sprawą kosztów wynagrodzeń);
- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej 2,5 mln zł będący wynikiem przede wszystkim realizacji zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; dodatkowo zlikwidowane zostały składniki aktywów o wartości księgowej 5,17 mln zł;
- ujemny wynik na działalności finansowej - 19,96 mln zł jako pochodna wzrostu wartości produkcji w toku; dodatkowo wyższe koszty finansowe wynikają również z konieczności zapewnienia finansowania realizowanych projektów w dłuższym niż historycznie okresie czasu na skutek procedur homologacyjnych; wzrosły również koszty opłaconych gwarancji co jest skutkiem uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i rozwoju portfela zamówień" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 48,93 mln zł wobec 57,26 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.
(ISBnews)