Izabela Felczak-Poturnicka zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej PKN Orlen w połowie stycznia. Na początku marca na szefa rady płockiego koncernu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Wojciecha Jasińskiego, prezesa tej spółki w latach 2015-18, a w latach 2006-07 ministra Skarbu Państwa.

Obecnie rada nadzorcza płockiego koncernu liczy 10 osób i jest to maksymalna liczba członków tego gremium, zgodnie ze statutem spółki.

Pod koniec maja rada nadzorcza PKN Orlen powołała zarząd nowej kadencji we wcześniejszym, niezmienionym 8-osobowym składzie - jego wspólna, trzyletnia kadencja rozpocznie się dzień po odbyciu obecnego ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r., czyli od 6 czerwca.

Wcześniej, pod koniec kwietnia, Minister Aktywów Państwowych, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji tej spółki należących do Skarbu Państwa, powołał ponownie dotychczasowego szefa płockiego koncernu Daniela Obajtka w skład zarządu nowej, wspólnej kadencji, a po decyzji tej rada nadzorcza powierzyła mu powtórnie funkcję prezesa na czas nowej, wspólnej kadencji, czyli także od 6 czerwca.

Daniel Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym PKN Orlen od lutego 2018 r. Wraz z nim w zarządzie płockiego koncernu zasiadają: Armen Artwich, który odpowiada za sprawy korporacyjne, Adam Burak odpowiedzialny za sprawy komunikacji i marketingu, Patrycja Klarecka, której podlega segment sprzedaży detalicznej, Zbigniew Leszczyński, który jest członkiem zarządu do spraw rozwoju, Michał Róg, który odpowiada za handel hurtowy i międzynarodowy, a także Jan Szewczak, który jest członkiem zarządu do spraw finansowych oraz Józef Węgrecki, który odpowiada tam za segment operacyjny.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, w skład zarządu tej spółki wchodzi od 5 do 9 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu, przy czym wszystkich powołuje i odwołuje rada nadzorcza z wyjątkiem jednego członka zarządu, który jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji płockiego koncernu należących do Skarbu Państwa - do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej z tych akcji.

Pozostali członkowie zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest - jak wskazuje statut PKN Orlen – „sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata”.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa ma tam 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,01 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 6,08 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 59,39 proc. akcji.