W ten sposób odniósł się do złożonego w poniedziałek w Sejmie przez klub PiS projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa stołecznych decyzji reprywatyzacyjnych. Chodzi m.in. o usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów.

Żaczek ocenił w rozmowie z PAP propozycje zawarte w projekcie jako bardzo dobre, ponieważ – jak zaznaczył - poprawiają one pewne wady obecnej ustawy o Komisji Weryfikacyjnej. "To jest tak naprawdę rozszerzenie ustawy o Komisji Weryfikacyjnej" – powiedział wskazując, że chodzi o procedury związane z wypłatami odszkodowania.

"W dotychczasowej wersji tej ustawy, pieniądze na odszkodowania zasądzone przez komisje trafiały na konto miasta i miały być wypłacane lokatorom przez miasto" – powiedział. "Jak wiemy, to się nie działo, bo wtedy ustawodawca nie przewidział tego, że to nie nastąpi" - dodał. Podkreślił jednocześnie, że miasto zaskarżało decyzje komisji, blokując tym samym wypłaty odszkodowań.

"Ta nowelizacja jest bardzo potrzebna - po to, żeby doprowadzić do skutecznego wypłacenia tych odszkodowań lokatorom" – powiedział Żaczek. Zaznaczył jednocześnie, że zgodnie z projektem, odszkodowania będą niezależne od postępowań, które już są, a ponadto, przyszłe decyzje komisji nie będą mogły być zaskarżane.

Żaczek zwrócił także uwagę na zapis projektu dotyczący uniemożliwienia zwracania kamienic wraz z lokatorami. "Jest to krok w dobrym kierunku, ale wydaje się, że można by pójść jeszcze dalej" – powiedział. Wyjaśnił, że lokatorzy obawiają się takiego działania, że kamienice najpierw będą opróżniane z lokatorów, np. przez wzgląd na zły stan techniczny budynków lub z uwagi na kończącą się im umowę, a następnie nowi lokatorzy nie będą zasiedlani, ponieważ są roszczenia. "I w tym momencie, gdy wygasną wszystkie umowy najmu, to będzie można te kamienice zwracać" - zauważył.

Liczący 45 stron projekt wraz z uzasadnieniem został zamieszczony w poniedziałek po południu na stronach Sejmu. Jak wskazano, dotyczy on "uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa". Jako przedstawiciela wnioskodawców wskazano posła PiS i członka komisji weryfikacyjnej Pawła Lisieckiego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, chodzi m.in. o wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują "wypłatę wynikających z ostatecznych decyzji komisji kwot z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich".

Jak podkreślono, "z uwagi na wyłączenie możliwości składania sprzeciwu przez m.st. Warszawa, logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, że zaskarżone w trybie dotychczasowych przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie, uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś same odszkodowania oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia niniejszej ustawy w życie".

Zgodnie z projektem umorzone miałyby być postępowania sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez miasto.

Jak napisali autorzy projektu, środki, uzyskiwane w wyniku egzekucji obowiązków nakładanych na określone podmioty w decyzjach komisji, "przekazane zostaną przez m.st. Warszawa na rachunek Funduszu Reprywatyzacji", gdzie będą odtąd gromadzone, co zdaniem projektodawców wpłynie na szybkość ich wypłaty w formie odszkodowań lub zadośćuczynień. (PAP)