Jak poinformował zarząd, w wyniku emisji akcji serii M firma planuje pozyskać środki na finansowanie strategii dalszego rozwoju w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych strategicznych produktów na nowych rynkach, w tym w Chinach, Indiach, Rosji, na Ukrainie i w krajach UE.

Podobny cel przyświeca warunkowemu podwyższeniu kapitału w drodze emisji serii N oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Przy czym część środków uzyskanych z tej emisji spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów restrukturyzacji operacji zagranicznych w celu poprawy ich rentowności.

Spółka przeprowadzi też warunkową emisję nie więcej niż 132.400.000 akcji serii O, która zostanie przeprowadzona dla właścicieli warrantów subskrypcyjnych (niektórych członków zarządu) w ramach programu motywacyjnego.

Bioton wyemituje również (warunkowo) nie więcej niż 6 mln akcji serii P. Obejmą je posiadacze warrantów subskrypcyjnych (wybrani przez zarząd pracownicy Biotonu), również w ramach programu motywacyjnego.

Jednocześnie walne upoważniło zarząd Biotonu do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 175 mln zł w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.

Walne zdecydowało też o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki Zygmunta Solorza-Żaka.