Jeżeli podatnik jest zobowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić. W przypadku PIT za 2008 rok ostatnim dniem, w którym trzeba wpłacić podatek urzędowi skarbowemu, jest czwartek 30 kwietnia 2009 r.

Wniosek do naczelnika

Podatnicy, którzy nie mają pieniędzy na zapłatę podatku, po wypełnieniu rocznej deklaracji PIT mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi w zapłacie podatku. Jedną z takich ulg jest odroczenie terminu płatności podatku.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Zatem, aby z tej ulgi skorzystać, trzeba napisać wniosek do naczelnika urzędu skarbowego (patrz wzór) oraz musi zaistnieć ważny interes podatnika lub interes publiczny, aby taka ulga została udzielona. Aby zrozumieć, co te przesłanki oznaczają, warto sięgnąć do orzecznictwa sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z 20 marca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1205/06) wyjaśnił, że ustawodawca nie wymaga, aby ważny interes podatnika nie kolidował z interesem publicznym. Interes publiczny wskazany został jako samodzielna przesłanka, której istnienie uzasadnia zastosowanie ulg w spłacie należności, a nie jako okoliczność, której brak wyklucza możliwość ich zastosowania ze względu na ważny interes podatnika.

Nowy termin płatności

O odroczeniu terminu płatności podatku decyduje naczelnik urzędu skarbowego. Gdy zdecyduje się taką ulgę podatnikowi przyznać, wyda w tej sprawie decyzję. W przypadku wydania takiej decyzji nowym terminem płatności będzie dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokona zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem staje się odpowiednio termin pierwotny. Przy rocznym rozliczeniu PIT będzie to 30 kwietnia.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).