Państwowy dług publiczny w 2008 roku wyniósł 598,402 mld zł, czyli 47,1 proc. PKB.

GUS skorygował dane o deficycie za 2007 rok - deficyt sektora wyniósł 1,9 proc. PKB wobec wcześniej podawanych 2,0 proc. PKB.

Opracowywanie i przekazywanie danych dotyczących długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych należy do kompetencji Głównego Urzędu Statystycznego, przy współudziale Ministerstwa Finansów w części prognostycznej.

Według prognoz Ministerstwa Finansów, w roku 2008 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych miał wynieść 2,7 proc. PKB, a dług publiczny 45,9 proc. PKB.