"PKN Orlen podpisał porozumienia z bankami, z którymi spółka posiada podpisane umowy kredytowe na finansowanie swojej działalności, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN Orlen za rok 2008 mogłyby zostać naruszone w zakresie wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako dług netto/EBITDA" - głosi komunikat.

Banki zgodziły się na okresowe przekroczenie przez PKN Orlen zawartych w umowach kredytowych, dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. Dzięki temu spółka odzyskała możliwość korzystania z niewykorzystanych dotąd limitów kredytowych w ramach tych umów.

"W ramach porozumień z bankami, PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłużenia spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidend" - czytamy w komunikacie.

Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN Orlen zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczają poziomu 3,0%. Porozumienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

"Ze względu na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN Orlen spodziewa się, iż łączny średnioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiększeniu względem średnich stawek odsetkowych z roku 2008" - czytamy dalej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Orlen miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.