Na kwotę dywidendy składa się kwota 2,16 mln zł z zysku w 2010 r. oraz 5,88 mln zł z kapitału zapasowego.

"Walne zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: łączna kwota dywidendy wynosi 8.000 tys. zł i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2010 przeznaczoną na wypłatę dywidendy w kwocie 2.116 tys. zł, powiększoną o kwotę 5.884 tys. zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009" - czytamy w komunikacie.

Dywidenda wynosi 0,10 zł na jedną akcję. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2011 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2011 roku, podano także.

Armatura Kraków miała 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 6,41 mln zł zysku netto wobec 1,04 mln zł straty rok wcześniej.