„Walne zgromadzenie postanawia połączyć ING Bank Śląski SA oraz ING Bank Hipoteczny SA poprzez przeniesienie na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną całego majątku ING Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej na warunkach określonych w planie połączenia. Przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego SA następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ING Banku Śląskiego SA i wykreślenia z rejestru ING Banku Hipotecznego SA. W związku z tym, że ING Bank Śląski SA posiada wszystkie akcje ING Banku Hipotecznego SA, połączenia dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego" - podano w uchwałach.

Wartość kapitału własnego ING Banku Hipotecznego według ksiąg wynosiła 217, 59 mln zł na koniec kwietnia 2011 r., zaś wartość aktywów netto ING BH po uwzględnieniu korekt ujmowanych w konsolidacji wynosiła: 216,08 mln zł. ING Bank Śląski jest właścicielem 100% akcji ING Banku Hipotecznego. O zamiarze połączenia bank informował już w maju br. Jedną w głównych przesłanek tego procesu miało być "umożliwienie dalszego rozwoju finansowania nieruchomości komercyjnych w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego" oraz efektywniejsze wykorzystanie kapitału.