28 grudnia Zarząd Spółki Rank Progress SA podjął decyzję warunkową o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 złotych za jedną akcję.

Warunkiem skuteczności przedmiotowej uchwały jest jej zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 do dnia 31 marca 2011, które nastąpi do końca stycznia 2012.

Zarząd Spółki oświadczył, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2010 rok wykazało zysk, a łączna kwota 50.145.817,50 złotych – przeznaczona na wypłatę zaliczki – nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2010 tj od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 (co wykazane zostało w sprawozdaniu finansowym Spółki za Q1/2011 sporządzonym w dniu 10 maja 2011), powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

„Nasze zamierzenia przebiegły zgodnie z planem, dając w pełni satysfakcjonujące wyniki i generując gotówkę na nowe inwestycje. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym naszych zapasów gotówkowych, będziemy mogli pozwolić sobie na znaczącą wypłatę dywidendy bez najmniejszego zagrożenia płynności realizowanych i planowanych inwestycji.” – mówi Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress SA.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki posiadający jej akcje na dzień 24 marca 2012, a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 marca 2012.