„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Barlinek postanawia przeznaczyć zysk Spółki w zakończonym roku obrotowym 2011 w wysokości 4 791 496,11 zł na kapitał zapasowy Spółki" – czytamy w uchwale.

Barlinek miał 12,16 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,02 mln zł straty rok wcześniej.

Strata netto z działalności kontynuowanej ogółem wyniosła 11,67 mln zł w I kw. br wobec 9,03 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła odpowiednio: 0,66 mln zł wobec 0,18 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 160,59 mln zł wobec 154,41 mln zł rok wcześniej.